آموزش والیبال

Learning Volleyball

گالری عکس

آموزش والیبال
(گاری عکس - تاریخچه - حرکات بنیادین - تکنیک - بدنسازی - آسیب دیدگی - قوانین )
کپی ازمطالب بدون ذکرمنبع خلاف اخلاق وروحیه ورزشکاری است

 


+ نوشته شده در  86/09/21ساعت 6:19 AM  توسط مجتبی  | 

آموزش غلت ازپشت

آموزش والیبال

(تکنیک - حرکات بنیادین - گالری عکس - قوانین ومقررات - آسیب دیدگی - بدنسازی)

کپی ازمطالب بدون ذکر نام منبع خلاف اخلاق وروحیه ورزشکاری است

 

دراین مرحله مراقب فشار به ناحیه گردن باشیدمرحله بلند شدن

بانظرات وانتقادات سازنده خویش موجبات بهبودی این وبلاگ رافراهم آورید.

+ نوشته شده در  86/07/21ساعت 8:9 AM  توسط مجتبی  | 

آموزش سرویس چکشی (آموزش والیبال)

آموزش والیبال (Learning Volleyball )

(گالری عکس ، تاریخچه ، قوانین ، تکنیک ، بدنسازی ، آسیب ورزشی ؛ حرکات بنیادین)

کپی برداری بدون ذکرمنبع خلاف اصول اخلاقی وروحیه ورزشکاری است

 

 

مرحله آمادگی مرحله پرتاب

 

مرحله اجرای ضربه ادامه حرکت پس ازضربه

 

نکته : قبل ازپرتاب توپ به بالا لازم است نکات زیررامدنظرقراردهیم :

-         هدف خود رادرزمین حریف نشانه بگیریم

-         قبل ازپرتاب توپ به لبه بالایی تورنگاه کنیم تااارتفاع مناسب راپیدانماییم

-         هرچه مرکز تماس دست بامرکز توپ هنگام ضربه موافق هم باشند سرویس اجراشده موج بیشتری خواهد داشت

-         (منظورازموج توپ ، حرکت عرضی توپ هنگام رفتن  به سمت زمین حریف می باشد)

اگربادقت به تصاویر ونصاویرمشابه نگاه کنید مسلما ً مطالب جدیدتری رامتوجه خواهید شد

بانظرات وانتقادات خویش این حقیررادربهبود آموزش والیبال وکیفیت این وبلاگ یاری نمایید

منتظر نظرات ارزشمند شما هستم

تابعد توفیق حق رفیق راهتان باد

مجتبی

+ نوشته شده در  86/06/07ساعت 1:56 PM  توسط مجتبی  | 

فرمت تیمها

آموزش والیبال

Learning Volleyball

(گالری عکس ، تکنیک ، حرکات بنیادین ؛ بدنسازی؛ قوانین ؛ آسیب دیدگی ورزشی ؛ تاریخچه )

قبل ازارائه مطالب این بخش یادآورمیشوم که شرح تمام قوانین اجرایی والیبال کاری است سنگین وبرای کسانی که تابه حال درمسابقات رسمی شرکت نکرده اند (درسطوح باشگاهی) فهم آنها فقط ازراه مطالعه اندکی دشوارمی باشد. به همین دلیل من سعی درآن دارم که قوانین اجرایی والیبال رابصورتی ساده وقابل فهم برای نوآموزان ارائه کنم .درمطالب  قبلی قوانین سالن ، زمین ، تور، توپ وقوانین امکانات بازی والیبال ساحلی بطوراجمال بیان گردیده است .

فرمت تیمها

1-     تعدادبازیکنان یک تیم 12 نفر است .

به همراه 12 بازیکن یک مربی (سرمربی) ؛ یک کمک مربی (مربی) یک فیزیوتراپ (بدنساز) ویک پزشک می باشد.

2-     یکی ازاعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص میشود (بارنگ پیراهن متفاوت ).

3-     فقط افرادمذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.

4-     یکی ازاعضای تیم (بغیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.(دربرگه مسابقه ثبت می گردد).

5-     تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها ، کفش های مخصوص است (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزادبادیگران متفاوت است)

6-     شماره پیراهن ها میتواند از عدد1 تا 18 شماره گذاری شود .

7-     شماره ها بایستی دروسط جلو ووسط پشت پیراهن منظورشوند.

8-     شماره روی سینه باید حداقل 15 سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل 20 سانتیمتر بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست شورت به بلندای 4 تا 6 سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).

9-     کاپیتان تیم با یک نوار 2×8 سانتیمتری درزیرشماره جلوی پیراهن مشخص می شود.

10- بازیکنان مجازنیستند هیچگونه وسایلی که سبب مجروح شدن دیگران شود یا امتیاز وتفع ساختگی برای بازیکن بوجود آوردهمراه داشته باشد(بامسئولیت خودشان میتوانند ازعینک ویالنز استفاده نمایند).

11- کاپیتان ومربی تیم ، هردومسئول رفتاروانضباط اعضاء تیم خود هستند.

12-  کاپیتان ومربی باید قبل از شروع بازی برگه ثبت مسابقه راامضاء نمایند.

13- کاپیتان ومربی میتوانند تقاضای تایم اوت استراحت ویاتویض بازیکن نمایند.

(باانتقادات وپیشنهادات ارزنده خویش موجبات بهبود کیفی وکمی این وبلاگ رافراهم آورید)

باتشکر ازشما کاربرگرامی

مجتبی

+ نوشته شده در  86/05/25ساعت 9:22 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش سرویس

آموزش آسان والیبال ؛ گالری عکس ،تکنیک ؛ بدنسازی ؛ آسیب دیدگی ورزشی ؛ قوانین ؛ تاریخچه
تکنیک سرویس دروالیبال
اززمان پیدایش والیبال تاکنون تکنیک سرویس نیز روند تکاملی بالایی پیداکرده است . امروزه سرویس نزد بازیکنان حرفه ای به یک حمله بسیارقوی وکارآمدتبدیل شده است . انواع سرویسهای سریع باسرعتی بالغ بر80 کیلومتر برساعت اجرامیشوند .درهمه سطوح مسابقات تیمی که ازسرویسهای خوب بهره مند باشد 50درصد فاکتوربرنده شدن راداراست چراکه میتواندبااجرای سرویس موفق تاکتیک تیمی حریف رامختل کرده وبادفاع مناسب امتیاز کسب نماید

تعریف سرویس:
سرویس ضربه ای است که توسط یک بازیکن وبایک دست درمحل مخصوص زده میشود تابازی شروع شود.
شرایط اجرای سرویس:
- حتما درمحل مشخص شده اجراشود (به قسمت آموزش قوانین مراجعه کنید)
- ضربه پس ازسوت داور اجراشود
- ضربه بایک دست زده شود
- خطاهای قانونی سرویس هنگام اجرای سرویس صورت نگیرد
انواع سرویس :
سرویس هارامیتوان ازجهات مختلف تقسیم بندی نمود ولی رایج ترین نوع تقسیم بندی به قرارزیراست:
1- سرویس ساده روبه تور
2- سرویس ساده پهلوبه تو
3- سرویس تنیسی روبه تور
4- سرویس تنیسی پهلوبه تور
5- سرویس ژاپنی (هوک پهلوبه تور)
6- سرویس چکشی یا موجی
7- سرویس چکشی یاموجی همراباپرش
8- سرویس پرشی
باتوجه به تنوع سرویسها ونیز شرایط این وبلاگ سعی برآن دارم تا ازبین انواع مذکورفقط سرویس هایی که درزمینه آموزش مهم هستند راشرح دهم یعنی :
سرویس ساده روبه تور- سرویس چکشی یا موجی – سرویس تنیسی – سرویس پرشی
1) سرویس ساده روبه تور:
جهت یادگیری سرویس کافیست پاسخ سئوالات زیررابدانیم واجراکنیم
سئوال : الف - برای اجرای سرویس کجا بایستیم ؟
ب- چگونه بایستیم ؟
پ- توپ راچطورگرفته وپرتاب کنیم ؟
ث- نوع ضربه به توپ چگونه باشد؟
ج - پس ازضربه چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ ها :
الف – درمحل سرویس واقع درپشت خط انتهایی زمین (9متر عرضی ) بین دوخط کوتاه مشخص شده (20 سانتیمتری ) ؛ سرویس زن مجازاست تاجایی که منطقه آزاد سرویس نامیده میشود ازخط انتهایی دورشده وازتورفاصله بگیرد.
ب – برای افراد راست دست : پاها تقریبا به اندازه عرض شانه هاباز ؛ پای چپ به اندازه یک گام کوتاه درجلو؛ روبه تور ( امتداد شانه ها موازی با توروالیبال)

حالت آمادگی

حالت پرتاب توپ

حالت ضربه

 

+ نوشته شده در  86/04/15ساعت 7:47 AM  توسط مجتبی  | 

گالری عکس

آموزش آسان والیبال(تکنیک - بدنسازی- قوانین- آسیب های ورزشی)

باتشکر ازعزیزانی که تصاویرشان رادراختیار اینجانب قراردادند

عزیزانی که مایلندبااین وبلاگ همکاری کنندوتصاویرشان دربخش گالری به نمایش گذاشته شود میتوانند توسط ایمیل عکسهاراارسال نمایند

توفیق حق رفیق راهتان باد

+ نوشته شده در  85/12/25ساعت 6:34 AM  توسط مجتبی  | 

فاکتورهای آمادگی جسمانی

فاکتورهای آمادگی جسمانی:

بسیار ضروری ومهم است که یک ورزشکار بداند درورزشی که انجام میدهد کدام یک ازعوامل یا فاکتورهای آمادگی جسمانی نقش اساسی ایفا میکندزیراازاین طریق به نتایج مطلوب زیرخواهد رسید:

1-     زمان رسیدن به نقطه عطف ومطلوب دربرخورداری ازفیزیک مناسب به حداقل ممکن میرسد(پیشرفت سریع )

2-     ازآسیب دیدگی بی مورد تا مقیاس بالایی جلوگیری میکند

3-     ازفشارآوردن بی مورد برسایرعضلات ودستگاههای بدن جلوگیری می نماید

4-     زمان اجرای مطلوب حرکات ورزشی طولانی تر میگردد.(درسالهای بیشتری میتواند به فعالیت ورزشی موردعلاقه خود بپردازد)

5-     موفقیت اودرورزش تقریبا تضمین شده خواهد بود (به شرط اینکه سایر عوامل نیز حتما مدنظر گرفته شوندمانند وراثت – آموزش صحیح وعلمی – انتخاب درست رشته ورزشی و...)

6-     ازصرف هزینه های بی مورد بصورت چشمگیری کاسته میشود

7-     تقریبا باکمترین امکانات به بهترین نتایج دست خواهدیافت

 

من درنظردارم چنانچه فرصت یافتم علاوه بررشته والیبال ؛ عضلات مهم ونیز روشهای تمرینی رابرای تمامی رشته های رایج ورزشی دروبلاگ قراردهم تاسایر عزیزان ورزشکاری که دررشته های دیگر ورزشی فعالیت دارند بتوانند از آنها استفاده نمایند.

 

برای طراحی یک تمرین علمی نکات زیادی راباید درنظر داشت که یکی ازمهمترین آنها همان فاکتورهای آمادگی جسمانی خاص همان ورزش است. جالب است بدانید درورزشهای گروهی حتی نوع تمرین وانتخاب یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی برای بازیکنانی که درپست های مختلف ایفای نقش میکنند نیز اهمیت بسزائی دارد برای روشن ترشدن مطلب مثالی میزنم :
 یک تیم فوتبال رادرنظر بگیرید ؛ قدرت بدنی ازمهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی برای این رشته ورزشی است ولی بازیکنی که درنوک حمله فعالیت میکند به یک نوع خاص قدرت نیازدارد(قدرت انفجاری) وبازیکنی که درخط دفاعی فعالیت میکند به یک نوع دیگر قدرت (قدرت پویا )این مورد درفاکتور استقامت نیز صادق است.  بنابراین یک مربی آگاه وباتجربه هیچگاه یک نوع تمرین قدرتی رابرای تمام افراد تیم تجویز نمی کند .

امافاکتورهای آمادگی جسمانی :

1-     قدرت : طبق تعریف قدرت حداکثر نیرویی است که میتوان برای یکبار اعمال نمود.

قدرت به چهار شکل الف- ایستا (ایزومتریک ) ب - پویا (ایزوتونیک ) ج- قدرت متغیر (ایزوکنیتیک) د- قدرت انفجاری یا توان (پلیومتریک ) تقسیم میشوند(دربخش بعدی تک تک فاکتورهای آمادگی جسمانی راشرح خواهم داد).

2-     استقامت : بطورکلی عبارت است از توانایی تکرار حرکتی یکنواخت .

 استقامت نیز به دوصورت الف – استقامت قلبی – عروقی (تنفسی) و ب- استقامت عضلانی تقسیم میشود (البته استقامت عضلانی ازنظرزمان به استقامت کوتاه مدت – میان مدت ودرازمدت تقسیم میشود).

3-     سرعت : عبارت است ازتوانایی جابجا شدن کل بدن (مانند دو) یایک اندام ( مانند سرعت دست درمشت زنی) درحداقل زمان . (رابطه مستقیم با وراثت دارد.)

4-     سرعت عکس العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع حرکت (دریافت محرک مانند شنیدن صدای تپانچه تا شروع حرکت دویدن دراستارت دوی 100متر) .

5-     توان : بکارگیری حداکثر نیرودرحداقل زمان (درواقع همان قدرت انفجاری یا پلیومتریک است)

6-     انعطاف پذیری : به دامنه حرکتی گفته میشود که اعضادرآن دامنه قادربه حرکت هستند (باافزایش انعطاف پذیری خطر مصدومیت کاهش می یابد)

7-     چابکی : به توانایی تغییر سریع وناگهانی جهت حرکت وسرعت همراه باحفظ تعادل گفته میشود

8-     تعادل : به توانایی حفظ بدن درفضا تعادل گفته میشود که به دوصورت ایستا وپویا میباشد (ایستا مانند بالانس زدن روی دست ها وپویا مانند اجرا ی حرکتهای دارحلقه - بارفیکس یا پارالل)

 

البته دربسیاری ازمنابع فاکتورهای آمادگی جسمانی هفت عدد میباشندکه سرعت وسرعت عکس العمل رایک فاکتورمحسوب نموده اند ولی این دوباهم تفاوت داشته وتمرینات خاص خود راداراهستند . یکی ازمهمترین تفاوت این دو رامیتوان چنین عنوان کرد که سرعت ارتباط مستقیم با عامل وراثت دارد( وجود تارهای روشن در عضلات) اما سرعت عکس العمل به نوعی اکتسابی بوده وباتمرین بهبود می یابد.

حالاباتوجه به توضیحات مختصریادشده باید بدانیم درورزشی که انجام میدهیم کدامیک ازاین فاکتورها وبه چه میزان از آنها نیاز است تا سریعتر – کم خطر تر- مطلوبترو... به سطوح بالای اجرای ورزشی برسیم .دربحث بعدی من تک تک این عوامل رابطورکامل شرح داده وروشهای مناسب تمرینی وتاثیرات فیزیولوژی هرکدام رابیان خواهم کرد.

این حقیرراازانتقادات وپیشنهادات ارزنده خویش محروم نساخته وباشرکت درنظرسنجی ویا ارسال نظرات خویش موجبات پیشرفت این وبلاگ رافراهم آورید. تابعد حق رفیق راهتان باد

+ نوشته شده در  85/11/26ساعت 11:0 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش ارنجها

ارنج :

ارنج یابهتربگوئیم ترتیب ایستادن درزمین متناسب باتوانایی افراد ویاتاکتیکهای تیمی ؛اشکال بسیارمتنوع وگوناگونی به خود میگیرد.برای حمله ودفاع دروالیبال میتوان طرح های مختلفی راپیش بینی واجرانمود .به هرحال چون این وبلاگ آموزشی است من ارنج هاراازساده ترین آنها آموزش داده تابه مراحل پیشرفته تربرسیم .

همانطورکه میدانید درزمین والیبال شش بازیکن قرارمیگیرند که به ترتیب زیر محل ایستادن آنها شماره گذاری میشود(مناطق شش گانه زمین).لطفابه جهت شماره گذاری دقت نمایید(برخلاف جهت حرکت عقربه ساعت):


اگربادقت به شکل بالا توجه کنید درمی یابید که هرکدام ازاین مناطق دوبه دوباهم قطر محسوب میشوند یعنی: منطقه 1 بامنطقه 4

منطقه 2 بامنطقه 5

منطقه 3 بامنطقه 6

درتمام طول بازی (درهرگیم ) قطرها باهم هماهنگ جابجا میشوند .برای هرگیم میتوان ارنج جداگانه طراحی کرد.

جهت چرخش دروالیبال درست موافق حرکت عقربه های ساعت میباشد.به شکل زیردقت کنید:


انواع ارنجها :

انواع ارنجها معمولابراساس تعدادپاسورواسپکرها مشخص میگردند:

سیستم 6-6 یعنی هربازیکنی که به محل پاس (منطقه 3) رسید نقش پاسورراایفامیکند.

سیستم 3- 3 یعنی 3 پاسورو3اسپکر

سیستم 2- 4 یعنی 2 پاسورو4 اسپکر

سیستم 1- 5 یعنی درزمین یک پاسورو5 اسپکروجود دارد

درسیستم های بالا سیستم 1 -5 کارآمدترین ومهمترین نوع سیستم است که نیاز به تمرین وهماهنگی زیاد بین بازیکنان؛ لازمه اجرای مطلوب آن است.چون این سیستم بیشترین کاربردراداردمن نیز نوع ساده گردش دراین سیستم راشرح میدهم .برای دیدن ارنجها

به تصاویر دربخش ادامه مطلب

دقت کنید.لازم به ذکر است پاسور درحالت عادی میبایست درمنطقه 3 بایستد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  85/11/20ساعت 1:43 PM  توسط مجتبی  | 

کشیدگی شانه

آسیب دیدگی شانه :

همانطورکه درمقدمه یادآورشدم ازآسیب های مهم وشایع درورزش والیبال ؛ مواردمربوط به مفصل شانه وعضلات نزدیک به آن میباشد. علاوه براینکه دراین ناحیه فقط مفصل وعضله وجود نداردبلکه تاندون ها – کیسه های زلالی و...نیز وجود داشته وهرکدام میتواند درانواع آسیب ها دخالت مستقیم یاغیر مستقیم داشته باشد. دراین بخش ابتدا به کشیدگی عضلات شانه خواهم پرداخت. (انشالله درمراحل بعدی نیز کوفتگی شانه - دررفتگی شانه – التهاب کیسه زلالی شانه "زیرآخرومی " – کشیدگی رباط شانه "گلنو- هومرال" موردبحث قرارخواهندگرفت ).

کشیدگی عضلات شانه :

تعریف :

میدانیم که عضلات – زردپی ها واستخوانها شامل واحد هایی هستند .این واحدها باعث استحکام مفصل شانه میشوندوبه آن اجازه حرکت میدهند .معمولاکشیدگی درضعیف ترین قسمت یک واحد اتفاق می افتد حالت انواع کشیدگی عضلانی درمفصل شانه :

1-     کشیدگی خفیف (درجه 1):

عضلات اندکی کشیده میشوند بدون اینکه تارهای عضلات یازردپی ها پاره شوند (دراین حال قدرت کاهش نمی یابد)

2-     کشیدگی متوسط (درجه 2):

پارگی تارها دریک عضله –یا زردپی یامحل اتصال به استخوان بوجود می آید(قدرت دراین حالت کاهش می یابد)

3-     کشیدگی شدید(درجه 3):

پارگی اتصالات عضله  یا زردپی یامحل اتصال استخوان باجدایی تارها . این نوع حاد دراثر صدمه مستقیم یا فشار بیش ازحد به وجود می آید.             

قسمتهای درگیر:

1-     عضلات وزردپی هایی که استخوانهارابه شانه متصل میکنند.

2-     استخوانهادرناحیه شانه شامل بازو- کتف – ترقوه

3-     بافت های نرم اطراف محل کشیدگی شامل اعصاب – لایه ضریع – عروق خونی ولنفاوی

علایم ونشانه ها:

1-     دردبه هنگام حرکت یاکشیده شدن مشانه

2-     انقباض متشنج عضلانی درشانه

3-     تورم روی محل آسیب دیده

4-     کاهش قدرت درکشیدگیهای متوسط وشدید

5-     آهکی شدن عضله یازردپی (قابل رویت درعکس پرتو نگاری)

6-     صدای خش خش مانند احساس ترک خوردگی (هنگامیکه ناحیه مصدوم باانگشتان فشارداده شود.)

علل بوجود آورنده :

1-     استفاده بیش ازحد ومداوم ازواحدهای " عضله – زردپی"

2-     صدمه یانیروی شدید که برشانه اعمال شود

3-     عدم گرم کردن مناسب درورزش

نحوه پیشگیری :

1-     شرکت دربرنامه های بدنسازی مناسب بارشته ورزشی

2-     گرم کردن صحیح وعلمی قبل ازفعالیت سنگین ورزشی

3-     استفاده ازوسایل وتجهیزات مناسب محافظت کننده درورزشهای پربرخورد

4-     عدم استفاده بیش ازحد ومدام مفصل شانه

5-     بانداژ کردن شانه آسیب دیده قبل از تمرین ومسابقات

میانگین زمان بهبودی :

اگر صدمه برای باراول باشد بامراقبت درست زمان بهبودی کاسته میشود

1-     برای کشیدگی عضلانی خفیف 2 تا 10 روز

2-     برای کشیدگی عضلانی متوسط 10 روز تا 6 هفته

3-     برای کشیدگی عضلانی شدید 6 تا 10 هفته

 (اگرصدمات تکرارشوند زمان مراقبت افزایش خواهد یافت – رباطها وزردپی ها نیاز به زمان بهبود طولانی مانند شکستگی استخوانها دارند)

 

+ نوشته شده در  85/11/12ساعت 2:13 PM  توسط مجتبی  | 

آسیب دیدگی ورزشی

آسیب دیدگی ورزشی

مقدمه :

          بسیاردیده شده که بازیکنان – مربیان وسایر عوامل اجرائی درانواع ورزشها نکات ایمنی راکاملا رعایت نموده وعوامل پیشگیری ازآسیب رامورد توجه قرارداده اند ولی بااین وجود امکان بروز آسیب ورزشکارهنوز وجود داشته وممکن است به فرد صدماتی راواردنماید. مواردی ازقبیل انواع کشیدگی عضلات – دررفتگی ها – ضرب دیدگی ها – شکستگی ها وکوفتگی های ناشی ازتمرین یاضربات مستقیم .

ورزش والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده وافرادی که به این ورزش می پردازند گهگاه دچار چنین عوارضی شده وادامه کاربرای آنان مشکل خواهدشد.بطورخلاصه میتوان چنین عنوان کرد که مفاصل وعضلات مهم والیبال (دربخش بدنسازی کاملا معرفی شده اند) بیشتر درمعرض آسیب قراردارند به همین جهت برآن شدم تا مواردبسیارمهم وشایع رادراین خصوص شرح داده ودرموردآن فعالیت نمایم .

برای سهولت کاروداشتن برنامه ای منظم جهت ارائه مطالب به روش زیرآنها راپیگیری مینماییم .

1-    آسیب های شانه

2-    آسیب های آرنج

3-    آسیب های مچ دست  ودست

4-    آسیب های کمروناحیه پشت

5-    آسیب های ران

6-    آسیب های زانو

7-    آسیب های مچ پا

دراین بخش سعی می کنم تابرای قسمتهای گفته شده دربالا مهمترین وشایع ترین آسیب هارانتخاب ودرمورد آنهامطالب مفیدی رابرای شما کاربران گرامی ارائه نمایم .

+ نوشته شده در  85/11/11ساعت 7:55 PM  توسط مجتبی  | 

مطالب قدیمی‌تر