آموزش والیبال

Learning Volleyball

آموزش سرویس

آموزش آسان والیبال ؛ گالری عکس ،تکنیک ؛ بدنسازی ؛ آسیب دیدگی ورزشی ؛ قوانین ؛ تاریخچه
تکنیک سرویس دروالیبال
اززمان پیدایش والیبال تاکنون تکنیک سرویس نیز روند تکاملی بالایی پیداکرده است . امروزه سرویس نزد بازیکنان حرفه ای به یک حمله بسیارقوی وکارآمدتبدیل شده است . انواع سرویسهای سریع باسرعتی بالغ بر80 کیلومتر برساعت اجرامیشوند .درهمه سطوح مسابقات تیمی که ازسرویسهای خوب بهره مند باشد 50درصد فاکتوربرنده شدن راداراست چراکه میتواندبااجرای سرویس موفق تاکتیک تیمی حریف رامختل کرده وبادفاع مناسب امتیاز کسب نماید

تعریف سرویس:
سرویس ضربه ای است که توسط یک بازیکن وبایک دست درمحل مخصوص زده میشود تابازی شروع شود.
شرایط اجرای سرویس:
- حتما درمحل مشخص شده اجراشود (به قسمت آموزش قوانین مراجعه کنید)
- ضربه پس ازسوت داور اجراشود
- ضربه بایک دست زده شود
- خطاهای قانونی سرویس هنگام اجرای سرویس صورت نگیرد
انواع سرویس :
سرویس هارامیتوان ازجهات مختلف تقسیم بندی نمود ولی رایج ترین نوع تقسیم بندی به قرارزیراست:
1- سرویس ساده روبه تور
2- سرویس ساده پهلوبه تو
3- سرویس تنیسی روبه تور
4- سرویس تنیسی پهلوبه تور
5- سرویس ژاپنی (هوک پهلوبه تور)
6- سرویس چکشی یا موجی
7- سرویس چکشی یاموجی همراباپرش
8- سرویس پرشی
باتوجه به تنوع سرویسها ونیز شرایط این وبلاگ سعی برآن دارم تا ازبین انواع مذکورفقط سرویس هایی که درزمینه آموزش مهم هستند راشرح دهم یعنی :
سرویس ساده روبه تور- سرویس چکشی یا موجی – سرویس تنیسی – سرویس پرشی
1) سرویس ساده روبه تور:
جهت یادگیری سرویس کافیست پاسخ سئوالات زیررابدانیم واجراکنیم
سئوال : الف - برای اجرای سرویس کجا بایستیم ؟
ب- چگونه بایستیم ؟
پ- توپ راچطورگرفته وپرتاب کنیم ؟
ث- نوع ضربه به توپ چگونه باشد؟
ج - پس ازضربه چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ ها :
الف – درمحل سرویس واقع درپشت خط انتهایی زمین (9متر عرضی ) بین دوخط کوتاه مشخص شده (20 سانتیمتری ) ؛ سرویس زن مجازاست تاجایی که منطقه آزاد سرویس نامیده میشود ازخط انتهایی دورشده وازتورفاصله بگیرد.
ب – برای افراد راست دست : پاها تقریبا به اندازه عرض شانه هاباز ؛ پای چپ به اندازه یک گام کوتاه درجلو؛ روبه تور ( امتداد شانه ها موازی با توروالیبال)

حالت آمادگی

حالت پرتاب توپ

حالت ضربه

 

+ نوشته شده در  86/04/15ساعت 7:47 AM  توسط مجتبی  | 

آموزش تکنیک پنجه

آموزش  تکنیک پنجه

تکنیک  پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و....بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

اما آموزش آن :

دوباره برای آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصویر بادقت نگاه کنید :

  

 

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:

1-    وضعیت عمومی بدن

2-    وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)

3-    مراحل دریافت وارسال توپ

1- شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد

1-1 – درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

2-1- درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

3-1- دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند

     4-1- درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .

2- شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد  .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.

۳-    شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند

 

 

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود  عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)

 

عملکرد مفاصل درپاس پنجه :

1-    درپاس های کوتاه تقریبا تا1 متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .

2-    درپاسهای متوسط تقریبا از1متر تا 4متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند

3-    درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

1-    گارد ایستاده

2-    گاردمتوسط

3-    گارد نشسته

4-    پنجه درحال پرش

5-    پاس پنجه پشت

6-    پاس پنجه ازپهلو

+ نوشته شده در  85/11/09ساعت 7:21 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش تکنیک ساعد

آموزش تکنیک ساعد

کاربردساعد :

ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند توپهای اسپک وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر پایین ترهستند استفاده میشود .

دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی باتمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالابرد.

آموزش مراحل اجرا:

همانطورکه قبلا گفتم من برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد وساعد دفاعی است . آموزش زیر اجرای پاس ساعد میباشد.

به تصویر بادقت نگاه کنیدتانکاتی راکه گفته میشود بهتر درک نمایید:

 

برای گارد ساعد اگر ازقسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید

-         فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

-         زانوهاخم به اندازه ایکه زاویه بین ران وساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

-         یکی ازپاها رابه دلخواه اندکی جلوترقرارمیگیرد .

نکته بسیارمهم :درحین آموزش فرقی ندارد نوآموزکدام پای خودراجلوترقرارمیدهد اماپس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تاباتوجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست راجلوترقرار دهد.

-         ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

-         دستها مانندشکل داخل یکدیگر قرارمیگیرد.

 

 

-         مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تاعضلات تاکننده کف دست نمایان شود.

-         درناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

-         تاجای ممکن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده میشود تافاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

-         درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

-         نگاه به سمت جلوقرارمیگیرد.

-         حرکت دست ها ازنزدیک کمر شروع شده وبه سمت بالامی آید ودرناحیه جلوی کمر وشکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

-         هنگام اجرای این تکنیک باتوجه به فاصله هدف تابازیکن میتوان مفاصل مناسب رابکارگرفت .

درقسمت گالری عکس میتوان نکات یادشده راکشف نمود.

عوامل مهم دراین نوع پاس:

برای اجرای یک پاس ساعدموفق عوامل متعددی دخیل هستندکه میتوان به برخی اشاره نمود:
- اجرای صحیح وسریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یادرمسیر آن قرارگرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد.اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی وملی نیز ازاجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان ودرنتیجه تیمهای ما دردریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند . این نکته  برای افرادی که نقش لیبرودارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد

-         اتخاذ یک گاردمناسب برای دریافت توپ :

برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت – ارتفاع – چرخش توپ دقت تمود

-         کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

-         ارسال درست :

یک ارسال درست عبارت است ازرعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب – سرعت مناسب – جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد .

-         بکارگیری صحیح اهرمهای بدن وعضلات درگیر دراین تکنیک(باتوجه به فاصله هدف تابازیکن )

مراحل اجرای پاس ساعد رامیتوان چنین بیان نمود :
مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

1-   بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسیر توپ قرارداد

2-   باتوجه به ارتفاع توپ یکی ازگاردهای ساعد راانتخاب نمود

3-   با دقت مسیر توپ راتارسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود

4-   به توپ اجازه داده شود تابه بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد ( درناحیه جلوی شکم )

5-   اهرم هاومفاصل رابرای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:
1- چرخش بدن ازناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشند )

2- بااستفاده از حرکت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

3- بازشدن اهرمهای بدن وحرکت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروی پای جلویی .

4- آمادگی برای ادامه بازی

نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد درناحیه مچ دست وکمی بالاتر ازمحل نصب ساعت برروی دست میباشد.

 

+ نوشته شده در  85/09/10ساعت 3:37 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش تکنیک های والیبال - آموزش گاردها

آموزش گاردها ی والیبال:

اگر بازی والیبال راکمی با دقت دیده باشیدبراحتی متوجه خواهیدشدکه اغلب

 والیبالیست ها درسه حالت کلی برای اجرا ی تکنیک ها به بدن خود شکل داده

 واصطلاحا گاردمی گیرند . البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت

 بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛ والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط

ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل هرکدام خواهم پرداخت.

گارد ایستاده : بسیار شبیه ایستادن معمولی می باشد یعنی ؛

-         فاصله پاها ازیکدیگر به اندازه عرض شانه است

-         وزن بدن روی تمام سطح کف پا منتقل میشود

-         زانوها بسیاراندک خم می شوند (یااصلا خمیدگی ندارد)

-         باسن کمی به سمت عقب متمایل شده وسروسینه بازیکن نیز اندکی

 به جلو میآید

-         دستها ازناحیه آرنج خم شده وزاویه بین استخوانهای بازو وساعدنزدیک

 به 90درجه خواهد بود

-         فرد آماده جابجایی ویا حرکت دادن دستها به منظور دریافت ساعد

(درحالت ایستاده ) یا پاس پنجه می باشد

-         نگاه فرد کاملا به جلو ومراقب مسیر توپ وجریان بازی

-         پاهانیز میتوانند اندکی نسبت به هم عقب وجلو قرارگیرند

 گارد استاده روبرو

 

گارد ایستاده ازپهلو 

گارد متوسط:

بیشترین کاربردرادرورزش والیبال داراست. من نیز درتمام آموزش تکنیکها

ازاین گارد استفاده خواهم کرد.مزایای این گارد عبارت است از:

1-   به راحتی وبازمان کم میتوان از این گاردبه گارد نشسته یا ایستاده رفت

2-   تعادل بدن درحین انجام تکنیک بسیاربالاست

3-   آمادگی بدن برای عکس العمل وبخصوص جابجایی های سریع زیاد است

4-   بدن ازلحاظ فرم آمادگی برا ی انجام پرش دروضعیت مناسبی قراردارد.

5-   به دلیل پایین بودن نسبی مرکز ثقل بدن میتوان ازهمین گارد تکنیک های

 افت وشیرجه رانیز انجام داد.

حال تجزیه وتحلیل گارد :
- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز میشوند

- زانوها خمیده شده تاجایی که زاویه بین استخوانهای ساق وران پا حدود 90

 درجه می شود

- دستها مانند گارد ایستاده میباشد

- باسن بیشتر به سمت عقب رفته وسروسینه نیز بیشترازقبل به جلو متمایل

 خواهدشد

- درپشت نبایستی هیچ گونه خمیدگی ایجاد شود

- نگاه کاملا به جلو ومراقب توپ وجریان بازی

- وزن بدن بیشتر برروی سینه کف پا وپنجه پاها می باشد.

- پاها نیز اندکی به عقب وجلو گذاشته میشود

گارد متوسط ازروبرو 

گارد متوسط ازپهلو

گارد نشسته :

ازاین گارد دردریافت توپ هایی باسطح ارتفاع پایین – اجرای پاس پنجه

نشسته – آمادگی جهت انجام تکنیک افت وشیرجه ویا اجرای غلت پشت

استفاده فراوان میشود .افرادلیبروازاین گارد دردفاع ازمدافع یامهاجم ویا

دریافت توپها ی سنگین اسپک وسرویس پرشی حریف میتوانند بهترین بهره راببرند.

تجزیه وتحلیل گارد:

-         پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز است

-         زاویه بین استخوانهای ران وساق پا به بسته ترین حالت خود میرسد

-         مرکز ثقل بدن به سطح زمین بسیارنزدیک میشود

-         دستهابیشترازدوگاردقبلی برای حفظ تعادل به جلو می آیند

-         معمولا پای قویتر یاتکیه گاه (پای تعادل) درجلو قرارمیگیرد

-         آمادگی عمومی بدن برای اجرای افت (جلویاپهلو) - غلت ویا بلندشدن

سریع وادامه بازی

گارد نشسته ازروبرو 

گارد نشسته ازپهلو

نظرات شما عزیزان میتواندمرادربهبودکمی وکیفی این

آموزش یاری نماید منتظر نظرات شما عزیزان هستم  باتشکر

+ نوشته شده در  85/08/19ساعت 3:13 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش تکنیک های والیبال

تکنیک های والیبال به نظر راحت وآسان جلوه می کنند اماباید به این نکته توجه داشت که دراجرای دقیق یک تکنیک عوامل متعددی دخیل می باشندکه هرچه تعدد این عوامل بیشتر باشد بکارگیری آن تکنیک واجرای آن مستلزم دقت وتمرین بیشتری خواهدبود .برای آنکه توجه شمابه این مطلب معطوف گردد لازم است ذکرشودکه نگه داشتن یک جسم درهوا بسیارسخترازنگهداری آن برروی زمین است خواسته اینکه برای این نگهداری زمان کوتاهی درحد صدم ثانیه وقت دراختیارمان باشد .بعنوان مثال شمابرای اجرای  دریافت اسپک حریف مراحل زیرراباید دنبال کنید - تعیین سرعت توپ - تعیین مسیرتوپ - تعییت محل فرود توپ - نوع حرکت جهت رسیدن به محل فرود- نوع تکنیک بکارگرفته شده - تعیین هدف ارسال توپ دریافتی . حالافکرمیکنید برای بررسی واجرای این همه چه مقدار زمان دارید؟ بیشترین فاصله داخل زمین والیبال قطر زمین خودی میباشد که تقیبا ۱۱ تا۱۲متر فرض شود .سرعت توپ های بازیکنان متوسط بین ۶۰تا۸۵ کیلومتر درساعت است حالا زمان خودرابرای دریافت چنین توپی محاسبه کنید . بااین مثال درمی یابید که اجرای فنون والیبال درسطح نیمه حرفه ای وحرفه ای چندان هم راحت نخواهد بود.

تکنیک هایی که آموزش داده خواهدشد عبارتند از:

الف)ساعد         ب) پنجه                پ) انواع سرویس             ت) انواع اسپک        ث) انواع دفاع

امیدوارم بتوانم بااتکال به ایزدمنان اطلاعات مفیدی رابه دوستاران این ورزش زیبا بدهم . تابعد حق رفیق راهتان باد. 

+ نوشته شده در  85/05/03ساعت 10:38 PM  توسط مجتبی  |