آموزش والیبال

Learning Volleyball

فرمت تیمها

آموزش والیبال

Learning Volleyball

(گالری عکس ، تکنیک ، حرکات بنیادین ؛ بدنسازی؛ قوانین ؛ آسیب دیدگی ورزشی ؛ تاریخچه )

قبل ازارائه مطالب این بخش یادآورمیشوم که شرح تمام قوانین اجرایی والیبال کاری است سنگین وبرای کسانی که تابه حال درمسابقات رسمی شرکت نکرده اند (درسطوح باشگاهی) فهم آنها فقط ازراه مطالعه اندکی دشوارمی باشد. به همین دلیل من سعی درآن دارم که قوانین اجرایی والیبال رابصورتی ساده وقابل فهم برای نوآموزان ارائه کنم .درمطالب  قبلی قوانین سالن ، زمین ، تور، توپ وقوانین امکانات بازی والیبال ساحلی بطوراجمال بیان گردیده است .

فرمت تیمها

1-     تعدادبازیکنان یک تیم 12 نفر است .

به همراه 12 بازیکن یک مربی (سرمربی) ؛ یک کمک مربی (مربی) یک فیزیوتراپ (بدنساز) ویک پزشک می باشد.

2-     یکی ازاعضای تیم به عنوان بازیکن آزاد(لیبرو) مشخص میشود (بارنگ پیراهن متفاوت ).

3-     فقط افرادمذکور مجازند درجریان بازی برروی نیمکت ذخیره ها بنشینند.

4-     یکی ازاعضای تیم (بغیرازلیبرو) بایستی به عنوان کاپیتان تیم ازسوی مربی تعیین شود.(دربرگه مسابقه ثبت می گردد).

5-     تجهیزات بازیکنان شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جوراب ها ، کفش های مخصوص است (بایستی همگی متحدالشکل باشند- پیراهن بازیکن آزادبادیگران متفاوت است)

6-     شماره پیراهن ها میتواند از عدد1 تا 18 شماره گذاری شود .

7-     شماره ها بایستی دروسط جلو ووسط پشت پیراهن منظورشوند.

8-     شماره روی سینه باید حداقل 15 سانتیمتر بلندی وشماره پشت حداقل 20 سانتیمتر بلندی داشته باشد (درمسابقات جهانی شماره بازیکن بایستی درقسمت پای سمت راست شورت به بلندای 4 تا 6 سانتیمتر وپهنای حداقل یک سانتمتر نصب شود).

9-     کاپیتان تیم با یک نوار 2×8 سانتیمتری درزیرشماره جلوی پیراهن مشخص می شود.

10- بازیکنان مجازنیستند هیچگونه وسایلی که سبب مجروح شدن دیگران شود یا امتیاز وتفع ساختگی برای بازیکن بوجود آوردهمراه داشته باشد(بامسئولیت خودشان میتوانند ازعینک ویالنز استفاده نمایند).

11- کاپیتان ومربی تیم ، هردومسئول رفتاروانضباط اعضاء تیم خود هستند.

12-  کاپیتان ومربی باید قبل از شروع بازی برگه ثبت مسابقه راامضاء نمایند.

13- کاپیتان ومربی میتوانند تقاضای تایم اوت استراحت ویاتویض بازیکن نمایند.

(باانتقادات وپیشنهادات ارزنده خویش موجبات بهبود کیفی وکمی این وبلاگ رافراهم آورید)

باتشکر ازشما کاربرگرامی

مجتبی

+ نوشته شده در  86/05/25ساعت 9:22 PM  توسط مجتبی  | 

آموزش ارنجها

ارنج :

ارنج یابهتربگوئیم ترتیب ایستادن درزمین متناسب باتوانایی افراد ویاتاکتیکهای تیمی ؛اشکال بسیارمتنوع وگوناگونی به خود میگیرد.برای حمله ودفاع دروالیبال میتوان طرح های مختلفی راپیش بینی واجرانمود .به هرحال چون این وبلاگ آموزشی است من ارنج هاراازساده ترین آنها آموزش داده تابه مراحل پیشرفته تربرسیم .

همانطورکه میدانید درزمین والیبال شش بازیکن قرارمیگیرند که به ترتیب زیر محل ایستادن آنها شماره گذاری میشود(مناطق شش گانه زمین).لطفابه جهت شماره گذاری دقت نمایید(برخلاف جهت حرکت عقربه ساعت):


اگربادقت به شکل بالا توجه کنید درمی یابید که هرکدام ازاین مناطق دوبه دوباهم قطر محسوب میشوند یعنی: منطقه 1 بامنطقه 4

منطقه 2 بامنطقه 5

منطقه 3 بامنطقه 6

درتمام طول بازی (درهرگیم ) قطرها باهم هماهنگ جابجا میشوند .برای هرگیم میتوان ارنج جداگانه طراحی کرد.

جهت چرخش دروالیبال درست موافق حرکت عقربه های ساعت میباشد.به شکل زیردقت کنید:


انواع ارنجها :

انواع ارنجها معمولابراساس تعدادپاسورواسپکرها مشخص میگردند:

سیستم 6-6 یعنی هربازیکنی که به محل پاس (منطقه 3) رسید نقش پاسورراایفامیکند.

سیستم 3- 3 یعنی 3 پاسورو3اسپکر

سیستم 2- 4 یعنی 2 پاسورو4 اسپکر

سیستم 1- 5 یعنی درزمین یک پاسورو5 اسپکروجود دارد

درسیستم های بالا سیستم 1 -5 کارآمدترین ومهمترین نوع سیستم است که نیاز به تمرین وهماهنگی زیاد بین بازیکنان؛ لازمه اجرای مطلوب آن است.چون این سیستم بیشترین کاربردراداردمن نیز نوع ساده گردش دراین سیستم راشرح میدهم .برای دیدن ارنجها

به تصاویر دربخش ادامه مطلب

دقت کنید.لازم به ذکر است پاسور درحالت عادی میبایست درمنطقه 3 بایستد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  85/11/20ساعت 1:43 PM  توسط مجتبی  | 

والیبال ساحلی

قوانین مقررات والیبال ساحلی :

والیبال ساحلی ورزشی است مفرح ولذت بخش که درسالهای اخیر طرفداران زیادی اززن ومرد رابه خود جذب کرده است . نیاز به امکانات کم یکی دیگر ازعوامل گرایش افرادبه این بازی سرگرم کننده می باشد.باتوجه به ازدیاد طرفداران این وزش درسال 1996 (المپیک آتلانتا) به همت آقای روبن آگوستا به جمع بازیهای المپیک پیوست وتاکنون پیشرفت های بسیاری نموده است. همانطور که مستحضرید این بازی بین دوتیم دونفره اجرامیشود (زنان ومردان).

درزیر برخی ازقوانین مهم این بازی بخصوص درزمینه تجهیزات وامکانات آورده شده است .(لازم به ذکر است تفاوت زیادی بین ابعاد واندازه های زمین والیبال ساحلی بازمین داخل سالن نیست ونکات موردتفاوت بارنگ قرمز مشخص شده اند).

الف- اندازه هاوشرایط  زمین :

-         طول 18 متر

-         عرض 9متر

-         منطقه آزاد (ازهرطرف بین 3 تا5 متر)

-         منطقه یک سوم (حمله ) وجودندارد

-         خط وسط زمین وجود ندارد

-         پهنای تمام خطوط بین 5 تا 8سانتیمتراست

-         فضای بالای زمین بایستی تاارتفاع 7 الی 5/12 متری عاری ازهرگونه مانع باشد

-         سطح زمین ازشن (ماسه) یک دست که حداقل باید دارای 40سانتیمتر عمق باشد پوشیده شده

-         ماسه بایستی ازالک گذرانده شده ودارای اندازه مناسب وقابل قبول باشد (زبروخشن نباشد)

-         ماسه بایستی عاری ازهرگونه اشیاء آسیب رسان – صدف – سنگ و...باشد

-         برای مسابقات جهانی توصیه شده که یک پارچه قیراندودتهیه شده تاوسط زمین اصلی رادرحالت بارانی بپوشاند.

-         رنگ خطوط زمین بایستی کاملا مغایر با رنگ ماسه باشد

-         خطوط زمین بایدازنواربامواد مقاوم ساخته شده وضمنا این مواد, نرم وقابل انحناء باشند

ب- قوانین تور:

- طول تور 10متر میباشد

- عرض تور یک متراست

سرتاسر بالاوپایین تور نواری به پهنای 5 تا 8 سانتیمتر ازجنس کرباس (دولا) دوخته شده که رنگ آن ترجیحا آبی سیریارنگهای روشن است .

- نوارهای عمودی (کناری تور) که دقیقا روی خطوط طولی زمین قرارمیگیرند نیز دارای 5 تا 8 سانتیمتر پهنا می باشند

- درپشت نوارهای کناری نیز مانند بازی سالنی دو آنتن به ارتفاع 180 سانتیمتر نصب میشود که یک متر آن درتورو80سانتیمتر آن دربالای تور قراردارد وفضای بالایی زمین رامشخص میکنند

- جنس این آنتن ها ازفایبرگلاس نشکن وبه قطر یک سانتیمتر ساخته میشود

- ارتفاع توربرای مردان 43/2 متر وبرای زنان 24/2 درنظرگرفته میشود

- میله های نگهدارنده تورنیز بایستی کاملا گرد ومدوربوده وبا بالشتک های ویژه ای پوشیده شوند تاازآسیب دیدگی بازیکنان جلوگیری کند.

پ – تجهیزات بازیکنان :

            - لباس بازیکنان شامل شورت یامایو شنا , یک پیراهن یا TANK TOP است.

            - لباس بازیکنان بایستی کاملا تمییز ویک رنگ ویک طرح داشته باشد

- شماره بازیکنان بایدبا رنگ کاملا متمایز تهیه شده باشد ( اندازه رسم شماره ها حداقل 10 سانتیمتر در5/1 سانتیمتر است)

            - شماره باید روی سینه یادرجلو ی شورت بازیکنان تعبیه شده باشد

            - بازیکنان نبایستی ازکفش یا جوراب استفاده نمایند ( مگر بااجازه داور)

            - همراه داشتن هرگونه اشیاء که سبب جراحت ومصدومیت بازیکن دیگر شود ممنوع است

 

  امکانات والیبال ساحلی درکشورهای اروپایی

 

+ نوشته شده در  85/10/08ساعت 5:47 PM  توسط مجتبی  | 

قوانین تور وتوپ

قوانین مربوط به توروتوپ

فضای زمین والیبال توسط توری به دوقسمت تقسیم میشود که این توردارای خصوصیات زیرمیباشد.

قوانین تور:

1-   ارتفاع لبه بالایی تورتاسطح زمین برای مردان 43/2 متر وزنان 24/2 مترمیباشد.

2-   پهنای خود تور(ازلبه بالایی تالبه زیرتور) یک متر است (ازده خانه 10در10سانتیمتری تشکیل میشود).

3-   درازای تور(طول تور) 10مترمیباشد (ازهرطرف زمین 5/0 متراضافه تر)

4-   سرتاسرلبه بالایی توریک نوارافقی به پهنای 7سانتیمتر ازجنس کرباس دوخته میشود که درمنتهی الیه هرطرف نواربالای توریک سوراخ برای عبوریک ریسمان قرارداردتالبه بالایی تور رابه میله ها متصل نماید .

5-   ازداخل نواربالایی توریک سیم فنری (سیم بکسل ) قابل انعطاف گذرانده میشود که ازدوطرف به میله ها بسته میشوند

6-   درلبه پایین تورنیز یکنوار5سانتیمتری وصل میشودکه ازداخل آن یک طناب عبورداده شده تاپس ازاتصال به میله ها پایین تورنیز محکم وکشیده شوند.

7-   دردوانتهای تورودقیقا روی خطوط طولی زمین تونوارعمودی به پهنای 5 سانتیمتر(به اندازه پهنای خطوط زمین) تعبیه میشودکه به رنگ سفیدمیباشد.

8-   رنگ خود تورمشکی وازجنس نخ کتان (یامواد مصنوعی ) میباشد.

9-   دردوطرف تور(دقیقا درپشت نوارهای عمودی) دوآنتن به تورمتصلمیشوندکه این آنتن هادارای 80/1 متر ارتفاع میباشد(یک مترمساوی با عرض تورو80سانتیمتربالای تور) وظیفه این انتن هامشخص کردن فضای بالای توراست . قطر این آنتن ها یک سانتیمتر وازجنس فایبرگلاس نشکن وقابل انعطاف میباشند. این آنتن ها هر10سانتیمتر 10سانتیمتربه رنگ سفید وقرمز رنگ آمیزی شده اند .

10-                        میله های نگهدارنده تورکه درفاصله 50تا100سانتیمتری ازخطوط طولی زمین قراردارند .ارتفاع این میله ها 55/2 متر است (بایستی ازنظرارتفاعی قابل تنظیم باشند ).

11-                      روکش میله ها که باعث جلوگیری ازآسیب دیدگی ناشی ازبرخوردبازیکنان بامیله هامیشود.

قوانین توپ :

1-   توپ والیبال کروی وازیک رویه چرمی نرم وقابل انعطاف یاچرم مصنوعی ویک توئی لاستیکی تشکیل میشود

2-   رنگ توپ میتواند به رنگ روشن ویکسان یاترکیبی ازرنگها باشد

3-   محیط توپ بین 65 تا67 سانتیمتراست .

4-   فشارباد اخل توپ بایستی بین 30/0 تا 325/0 کیلوگرم برسانتیمترمربع باشد.

5-   وزن توپ نیز بین 260 تا280 گرم منظور شده است.

 

 

+ نوشته شده در  85/09/26ساعت 9:28 PM  توسط مجتبی  | 

قوانین والیبال

قوانین ومقررات والیبال

دراین بحش سعی می شود برخی قوانین ومقرراتی که بیشترین کاربرد راداراست ودانستن آن برای یک والیبالیست الزامی است آموزش داده شود که بابهره گیری ازاین اطلاعات درروندآموزش موفق ترعمل نماید.

برای انجام بازی والیبال به یکسری امکانات خاص نیاز میباشد(البته والیبال ورزشی است که میتوان آنرابه عنوان تفریح درپارکها وسایر فضاها فقط بایک توپ انجام دادولی قصداصلی ما آموزش اصولی والیبال است). این امکانات عبارتند ازفضای مخصوص بازی (سالن – فضای والیبال ساحلی)- تور – توپ – لباس مناسب و....

حال به تجزیه وتحلیل فضای والیبال (سالن) می پردازم.

زمین والیبال که دریک سالن سرپوشیده انجام میشود بایستی کاملا صاف وعاری از هرگونه مانع یاپستی وبلندی باشد درزیر اندازه واجزای زمین توضیح داده شده است :

1-   منطقه آزادیا Free zone  – مستطیلی است به عرض 15 تا19متروطول 24 تا34متر

2-   زمین بازی یا  Playing court – مستطیلی به عرض 9وطول 18مترکه توسط خطی (موازی خط عرضی ) به دومربع 9متردر9متر تقسیم میشود.

3-   منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم )یا Front zone - باخطی موازی خط مرکزی ودرفاصله 3متر ازخط مرکزی مشخص میشود.(مستطیلی به ابعاد 9در3متر)

4-   منطقه عقب یا Back zone - ازخط یک سوم تاخط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی به ابعاد 6در9متر)

5-   منطقه سرویس یا  Service zone – بادوخط 15 سانتیمتری که باخط انتهایی زمین بازی 20سانتیمتر فاصله دارند ودرامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد.(بازیکن سرویس زننده میتوانددراین منطقه تاجای که منطقه آزاد وجود داردبرای اجرای سرویس به عقب برود)

6-   خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند وباهم 20سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تامحدوده خط حمله رادرخارج اززمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود)

7-   منطقه تعویض بازیکنان ک حدفاصل خط مرکزی زمین تاخط چین های امتدادیافته یک سوم می باشد( درسمت داورپایین ونیمکت تیم )

8-   منطقه گرم کردن یا  Warm –up zon – دومربع به ابعاد 3در3متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص میشود تابازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورودبه زمین دراین منطقه خود راآماده نماید.

9-   پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است .(به غیر ازخط چین ها وخطوط مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده وبرخورد توپ باآنها به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد)

10 - محل نیمکت بازیکنان تیم یا Team bench

 11- محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ارمنطقه آزاد قراردارد.

12-  ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر).

13- سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود(البته زمین های پارکتی ازجنس چوب باروکش رنگ پلی استرازکیفیت بالایی برخورداراست).

 

نمایی شماتیک از زمین بازی واجزای آن

 

+ نوشته شده در  85/08/12ساعت 10:25 AM  توسط مجتبی  |